Links

Hamburger Leichtathletik Verband e.V

Schleswig-Holsteinischer Leichtathletik-Verband e.V.

Norddeutsche Leichtathletik-Verbände

Deutscher Leichtathletik-Verband

LADV - Leichtathletik Datenverarbeitung